Early Learning Strategic Plan Survey - Tongan

Page 1 of 10

Closes 15 Mar 2019

Taumu’a Ngāue 1: Ke hiki’i hake ‘a e tu’unga lelei ‘o e akó ma’á e longa’ifānaú ‘aki ‘a hono fakalelei’i ‘o e ngaahi tu’unga kuo tu’utu’uní

‘Oku mau kumi ha’o fakakaukau ki he ngaahi fokotu’u ‘i he Palani Fakaangaangá. ‘E lava ke ke ma’u atu ha fakamatala felāve’i mo e fokotu’u takitaha ‘i heni.

Kātaki ‘o fakahā mai ‘a e lahi ‘o ho’o tui pe ta’etui ki he ngaahi fokotu’u ko ‘ení:

Tu’utu’uni ha tu’unga fo’ou ki he tokolahi ‘o e kakai lalahí ‘o fakahoa ki he tokolahi ‘o e fanga ki’i pēpeé mo e longa’ifānau kei iikí
Fiema’u atu ‘a e ngaahi sēvesi akoteú ke nau poupou ki ha vā malu mo lelei ‘oku tauhi ke faitatau ma’á e longa’ifānaú ‘i he taimi kotoa pē
Faka’ai’ai ke pēseti ‘e 100 pea tu’utu’uni ke pēseti ‘e 80 ‘a e kau faiako ma’u faka’ilonga (qualified) ‘i he ngaahi senitā ‘oku tataki ‘e he kau faiakó, ‘o a’u ai pē ki hano tu’utu’uni ke pēseti ‘e 100 ‘a e kau ma’u faka’ilongá
Fo’u ha fale’i ki he tokolahi ‘o e kulupú, fa’unga ‘o e ngaahi ‘ātakai fa’u/langa ‘o e akoteú pea mo e ngaahi me’a felāve’i mo e ‘ātakaí
Kāsete’i ‘a e Te Whāriki ke poupou ki he ngaahi faka’amu fakatokolahí. (‘E hoko hono kāsete’í ke toe fakamālohi’i ange ai ‘a e tu’unga fakalao ‘o e Te Whāriki).
Ta’ota’ofi ha ngaahi kautaha akoteu ‘oku ‘ikai tu’unga lelei mei ha’anau fakaava ha’anau ngaahi sēvesi lahi ange
Hiki hake ‘a hono muimui’i ‘o e ngaahi sēvesi akoteú