Early Learning Strategic Plan Survey - Tokelauan

Page 1 of 10

Closes 15 Mar 2019

Hini 1: Ko te lelei kātoatoa mō tamaiti e mafai ke fakamaneke ki luga kāfai e fakalelei te tūlaga o nā matākupu (standards)

E fia maua e kimātou tō lagona fakaali e uiga ki nā fautuaga i te Ata Fuafuagia (Draft Plan). E maua e koe nā fakamatalaga e uiga ki nā fautuaga takitahi i kinei.

 

Fakamolemole fakailoa mai pe kau koe pe hē kau ki nā fautuaga iēnei:

Toe iloilo ma fuafua te numlea o nā tino mātutua fuafua ki te numela o tamaiti tamaiti ma nā pepe (adult:child ratios)
E manakomia nā gāluega o nā akoakoga kāmata ke lagolago te haogalēmū ma te māfutaga tafapili fakalauhohoko mō tamaiti
Fakamālohi mō te 100% ma toe fuafua mō te 80% o faiākoga pāhi i nā koga e takitaki ai nā faiākoga i te 2022, oi maua ai te fakamālohiga o te 100%
Atiake ni fautuaga ki te fuaefa o nā kulupu(group size), ko te kikilaga ki te tino mai o te hikomaga, ma nā fakamatalaga e uiga ki te hikomaga (environmental factors)
Gazette Te Whariki (ko te kalikalamu mō akoakoga kāmata) ke fakamālohia ai nā fakamoemoega tuku fakatahi. (Ko nā lōmiga i nā fakahalalauga i nā nihipepa kā fakamālohia ai te tūlaga faka-te-tūlafon o Te Whariki)
Puipui ma taofiofi nā tino e kaumai e kilātou nā gāluega tūlaga maualalo (low quality service providers) mai te kāmata e kilātou ni gāluega fakaopoopo
Fakalahi nā gāluega mō te tautukuga ma te taukikilaga